Šilumos energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kw, energinio efektyvumo tikrintojo mokymo programa

Mokymų tikslas: parengti tikrintoją, kuris turėtų reikalingų žinių ir mokėtų teisingai atlikti astatų oro  kondicionavimo sistemų tikrinimą, nustatyti jų veikimo parametrus, mokėtų paskaičiuoti energijos naudojimo efektyvumą, teikti išvadas bei rekomendacijas trūkumams pašalinti bei tobulinto esamą kondicionavimo sistemą, jei tai yra reikalinga.
Mokymai skirti: pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 2 kW, energinio efektyvumo tikrintojo mokymui.
Mokymų trukmė: 4 savaitės (160 val.)
Mokymo būdas: Teorijos mokymui skirta 70 val., praktiniam mokymui – 82 val., grupės teoriniam ir praktiniam egzaminui – 8 valandos.
 
Mokymo programa parengta vadovaujantis „2010 m. gegužės 19 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyva2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo“, Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamentu, patvirtinto ūkio ministro ir energetikos ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1-256/4-1205 (Žin., 2012, Nr. 145-7486), Reikalavimų pastatų oro kondicionavimo sistemų energetinio efektyvumo tikrinimo programoms ir mokymo įstaigoms 1.4 p. reikalavimais