Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Norminių aktų, reglamentuojančių saugų darbą, komentarai

Mokymosi metu apžvelgiamos nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitų nuostatų praktinis taikymas; aptariamas praktinis Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų  taikymas; aptariamos Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatos ir jų realizavimas įmonėse; supažindinama  su higienos normų, taikytinų darbinėje energetikų darbo aplinkoje, reikalavimais, darbdavio ir darbuotojo pareigomis ir teisėmis.

Trukmė 6 val.

Dalyvaudami mokymuose rinksite privalomas kvalifikacijos kėlimui valandas pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.