Dujų energetika

Magistralinių dujotiekių eksploatavimo vadovo mokymo programa (560052271)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami darbuotojai, kurie geba vykdyti magistralinių dujotiekių, jų objektų, įrenginių, pagrindinių ir pagalbinių sistemų saugų eksploatavimą bei vadovauti magistralinių dujotiekių eksploatavimo darbams ir pavojingiems darbams su dujomis.

 

Baigę mokymo dalį M1 „Bendrieji techniniai ir saugos reikalavimai“ asmenys žinos apie gamtines dujas, magistraliniams dujotiekiams (MD) naudojamas medžiagas, MD uždarymo įtaisus ir įrenginius, kontrolės, matavimo priemones, slėginius indus, darbuotojų saugą ir sveikatą, pavojingų darbų su dujomis vykdymą, avarinius darbus.
Baigę mokymo dalį M2 „ Magistralinių dujotiekių dujų skirstymo stočių eksploatavimas“ asmenys žinos apie MD dujų skirstymo stočių ir jų įrenginių eksploatavimą bei remontą, dujų apskaitos stotis, techninės dokumentacijos tvarkymą, MD dujų skirstymo stočių tinkamumo naudoti pripažinimo tvarką bei pavojingus darbus su dujomis, dujų skirstymo ir apskaitos stotyse atlikimo tvarką.
Baigę mokymo dalį M3„Magistralinių dujotiekių vamzdynų eksploatavimas“  besimokantieji žinos apie MD vamzdynų įrenginius, valdymą, priežiūrą, eksploatavimą ir remontą, techninės dokumentacijos tvarkymą, MD tinkamumo naudoti pripažinimo tvarką bei pavojingus darbus su dujomis.

Baigę mokymo dalį M4 „Magistralinių dujotiekių dujų kompresorių stočių eksploatavimas“ besimokantieji žinos apie dujų kompresorių stočių ir jų įrenginių eksploatavimą bei remontą, valdymą, techninės dokumentacijos tvarkymą bei pavojingų darbų su dujomis dujų kompresorių stotyse atlikimo tvarką.

Baigę mokymo dalį M5 „Magistralinių dujotiekių technologinis valdymas“ besimokantieji žinos apie operatyvinį – dispečerinį MD technologinį valdymą, dujų transportavimo ir tiekimo vartotojams apskaitą ir kontrolę, MD objektuose vykdomų darbų operatyvinę kontrolę.

 

Mokymų trukmė: 295 val.

Mokytis gali: asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu.