Dujų energetika

Magistralinių dujotiekių eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa (360052202)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami darbuotojai, kurie geba vykdyti magistralinių dujotiekių, jų objektų, įrenginių, pagrindinių ir pagalbinių sistemų saugų eksploatavimą bei pavojingus darbus su dujomis.

Mokymas vyksta pagal 4 modulius:

Baigę mokymo dalį M1 „Bendrieji techniniai ir saugos reikalavimai“ asmenys žinos apie gamtines dujas, magistraliniams dujotiekiams naudojamas medžiagas, magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisus ir įrenginius, kontrolės, matavimo priemones, dujotiekių apsaugą nuo korozijos, slėginius indus, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimus, pavojingų darbų su dujomis vykdymą, avarijas ir avarinius darbus, taip pat darbo teisės pagrindus.

Baigę mokymo dalį M2 „Magistralinių dujotiekių dujų skirstymo stočių eksploatavimas“ asmenys žinos apie magistralinių dujotiekių dujų skirstymo stočių ir jų įrenginių eksploatavimą bei remontą, magistralinių dujotiekių dujų apskaitos stotis, jų eksploatavimą, pavojingus darbus su dujomis dujų skirstymo ir apskaitos stotyse atlikimo tvarką.

Baigę mokymo dalį M3 „Magistralinių dujotiekių vamzdynų eksploatavimas“ besimokantieji žinos apie magistralinių dujotiekių vamzdynų įrenginius, valdymą, priežiūrą, eksploatavimą ir remontą, pavojingus darbus su dujomis, atliekamus eksploatuojant dujotiekį.

Baigę mokymo dalį M4 „Magistralinių dujotiekių dujų kompresorių stočių eksploatavimas“ besimokantieji žinos apie magistralinių dujotiekių dujų kompresorių stočių ir jų įrenginių eksploatavimą bei remontą, valdymą bei pavojingų darbų su dujomis dujų kompresorių stotyse atlikimo tvarką.

Mokymų trukmė: 295 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti magistralinių dujotiekių eksploatavimo šaltkalviu ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“.