Darbų sauga

Darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai ir komiteto nariai

Mokymai vyksta pagal neformalią mokymų programą.

Programa skirta suteikti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariams bei kitiems suinteresuotiems asmenims reikiamų žinių apie darbuotojų saugą ir sveikatą, kad jie sugebėtų analizuoti, kaip darbdavys ir padalinių vadovai organizuoja darbą, siekiant užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, vertinti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėse, dalyvauti vertinant profesinės rizikos veiksnius ir numatant prevencines priemones, nagrinėti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežastis ir aplinkybes. Taip pat rengti ir teikti pasiūlymus darbdaviui dėl įmonės padalinių vadovų, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos arba darbdavio pasamdytų juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų ar fizinių asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, kuriems darbdavys pavedė įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus įmonėje ir/ar padaliniuose, įgyvendinamų priemonių bei kaip geriau organizuoti darbą įmonėje siekiant užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Mokytis gali turintys: ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.

Atvykstant į mokymus su savimi turėti:

·         Asmens dokumentą;

·         Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

·         Med. knygelės kopiją.

 

Mokymosi trukmė: 8 val.

Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas EMC pažymėjimas su įrašu: gali dirbti darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai ir komiteto nariu.