Radiacinė sauga

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą medicininės paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa

Minimalus išsilavinimas:  aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų sritis.

Trukmė: 60 val.

Teorinis mokymas:  44 val.

Praktinis mokymas: 16 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas.