Radiacinė sauga

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą ar dirbančių medicininės paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa

Minimalus išsilavinimas:

ATSAKINGIEMS: aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų sritis.

DIRBANTIEMS: biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų srities aukštesnysis arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį.

Trukmė: 20 val.

Teorinis mokymas:  17 val.

Praktinis mokymas: 3 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas.