Radiacinė sauga

Asmenų, atsakingų ar dirbančių su atviraisiais šaltiniais nemedicininės paskirties objektuose, privalomojo periodinio mokymo programa

Minimalus išsilavinimas:

ATSAKINGIEMS: aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų sritis.

DIRBANTIEMS: biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų srities aukštesnysis arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį.

Trukmė: 20 val.

Teorinis mokymas:  16 val.

Praktinis mokymas: 4 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas.